Esmaabikoolitused

Teadmised, mis annavad enesekindlust!

Oskus mis loeb! Investeeri oma töötajate turvalisusse – õppige esmaabi!

Otsid esmaabikoolitust ettevõtte töötajatele?

Siis oled sa õiges kohas!

Koolitame tellija ruumides gruppe alates 10 kuni 24 inimest. Suurte rühmade puhul pakkume soodustust. Püsiklientidele pakkume kord aastas tasuta lühikoolitust/õppust (kuni 4 t mahus).

Meie poolt renditud ruumides koolitusele lisandub auditooriumi renditasu, mille suurus lepitakse eelnevalt tellijaga kokku.

Praktiline õpe
Meie koolitus koosneb 50% loenguvormist ja 50% praktilistest ülesannetest. Õpetame kuidas päriselt reageerida olukordadele, kus iga hetk loeb. Meie missioon on inimestele teadmisi ja oskusi õpetada, mitte lihtsalt esmaabi tunnistusi välja kirjutada.
Säästame su aega
Tuleme ettevõttesse kohapeale, mis teeb õppekeskkonna sinu töötajate jaoks veelgi mugavamaks ja ajasäästlikumaks.
Kogenud juhendajad
Meie koolitajad on erakorralise meditsiini aktiivsed spetsialistid. Nad oskavad tuua elulisi näiteid ja annavad koolitusel praktilisi juhendeid, kuidas päriselt ka iseennast ja inimesi enda ümber aidata. Koolitajad täiendavad oma esmaabi õpetaja litsentsi Eesti Punase Risti juures iga 3 aasta järel.
Arvestame grupi spetsiifilisusega
Oleme välja töötanud ka esmaabikoolituse formaadid spetsiifilistele sihtrühmadele nagu näiteks esmaabi lasteasutuses, esmaabi spordiasutuses ja esmaabi ehitusel.
Meie koolitustel igav ei hakka
Kasutame praktiliste ülesannetena rollimänge, simulatsioone, probleemõppe meetodeid, rühmatöid. Koolitaja kasutab koolitustel illustreeritud esitlust, elustamismannekeene (täiskasvanu ja lapsed), silikoonist traumade mulaaže, AED elustamisevahendit.
Paindlikud hinnad
Esmaabi väljaõpe 16 ak tundi: alates 700 € 
Esmaabi täiendõpe 6 ak tundi: alates 500 € 
Esmaabi koolitus professionaalselt suunatud rühmale   8 ak tundi: alates 600 € 
Koolitused toimuvad nii eesti, vene kui ka inglise keeles..

Õppekavad

16H koolituse õppekava
6-8H koolituse õppekava

Seadusandlus

Tervishoiu Akadeemia täienduskoolitusasutusena lähtub järgmistest Eesti Vabariigi seadustest:
1. Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord, Vastu võetud 14.12.2000 nr 80 https://www.riigiteataja.ee/akt/23105
2. Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses, Vastu võetud 22.11.2018 nr 50
https://www.riigiteataja.ee/akt/127112018015
3. Täiskasvanute koolituse seadus, Vastu võetud 18.02.2015, RT I, 23.03.2015, 5
(jõustumine 01.07.2015) https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010
ning toetub järgmistele õppekavadele, mis on leitavad ülalt.
Tervishoiu Akadeemia OÜ Esmaabi välja- ja täiendõppe õppekavad uuendatakse ning täiendatakse kord viie aasta jooksul vastavalt ERC juhenditele (The European Resuscitation Council) ning kooskõlas EV seadustega (vt “Täiendkoolituste õppekorraldus”).

Praktika…

…teeb meistriks

Saa heaks samariitlaseks….

SinU KÄED

PÄÄSTAVAD ELU

Koolituspaketid