Курсы

Курсы первой помощи

Самая широкая сфера деятельности Академии здравоохранения - обучение оказанию первой помощи.
Мы предлагаем обучение оказанию первой помощи, обучение навыкам оказания первой помощи без отрыва от производства и углубленное обучение оказанию первой помощи. Последние нацелены на специалистов в области здравоохранения в поликлиниках, поликлиниках, домах престарелых и т. Д. Академия также разработала форматы обучения первой помощи для конкретных целевых групп, такие как первая помощь в детском учреждении, первая помощь в спортивном учреждении и первая помощь в строительстве.

Обучение оказанию первой помощи

Второе направление обучения, предлагаемое и разработанное Академией здоровья, - это обучение оказанию первой помощи, которое проводится на открытом воздухе и точно организовано. Упражнения предназначены для людей, прошедших курс обучения оказанию первой помощи и желающих проверить свои знания в реальной деятельности, так называемой «полевой». Реальные люди играют в "жертв" в упражнениях, а также в автомобильных авариях, зданиях, родинках, гриме, легендах и т. Д. Для каждого упражнения написан отдельный сценарий.

Учебные планы

Tervishoiu Akadeemia täienduskoolitusasutusena lähtub järgmistest Eesti Vabariigi seadustest:

1. Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord, Vastu võetud 14.12.2000 nr 80 https://www.riigiteataja.ee/akt/23105

2. Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses, Vastu võetud 22.11.2018 nr 50

https://www.riigiteataja.ee/akt/127112018015

3. Täiskasvanute koolituse seadus, Vastu võetud 18.02.2015, RT I, 23.03.2015, 5

(jõustumine 01.07.2015) https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010

ning toetub järgmistele õppekavadele, mis on leitavad SIIT.

 

Tervishoiu Akadeemia OÜ Esmaabi välja- ja täiendõppe õppekavad uuendatakse ning täiendatakse kord viie aasta jooksul vastavalt ERC juhenditele (The European Resuscitation Council) ning kooskõlas EV seadustega (vt “Täiendkoolituste õppekorraldus”).

Kõik koolitajad on erakorralise meditsiini aktiivsed spetsialistid (kiirabi, haigla EMO, reanimobiil) ning läbivad igal aastal erialakoolitusi 60 tunni mahus. Selliselt tagatakse koolitajate järjepidev pädevus ning areng. Mitmed koolitajad on läbinud TLÜ Andragoogika õppetooli juures täiskasvanute koolitaja õppekavad. Tervishoiu Akadeemia põhikoolitajad täiendavad oma esmaabi õpetaja litsentsi Eesti Punase Risti juures iga 3 aasta järel.