Koolitused

Esmaabikoolitus

Otsid esmaabikoolitust ettevõtte töötajatele?
Siis oled sa õiges kohas! Koolitame tellija ruumides valmis komplekteeritud gruppe alates 10 kuni 24 inimeseni(võib olla ka väiksem grupp, aga koolituse maksumus sellest ei muutu). Me ei tee koolitusi üksikisikutele, kes vajavad tunnistust autokooli, relvaloa või treeneri taseme tõstmiseks.

MIKS VALIDA JUST MEIE ESMAABIKOOLITUS?

Praktiline õpe.

Meie koolitus koosneb 50% loenguvormist ja 50% praktilistest ülesannetest. Õpetame kuidas päriselt reageerida olukordadele, kus iga hetk loeb. Meie missioon on inimestele teadmisi ja oskusi õpetada, mitte lihtsalt esmaabi tunnistusi välja kirjutada.

 

Hoiame kokku sinu aega.

Tuleme ettevõttesse kohapeale, mis teeb õppekeskkonna sinu töötajate jaoks veelgi mugavamaks ja ajasäästlikumaks.

 

Kogenud juhendajad.

Meie koolitajad on erakorralise meditsiini aktiivsed spetsialistid. Nad oskavad tuua elulisi näiteid ja annavad koolitusel praktilisi juhendeid, kuidas päriselt ka iseennast ja inimesi enda ümber aidata. Koolitajad täiendavad oma esmaabi õpetaja litsentsi Eesti Punase Risti juures iga 3 aasta järel.

 

Arvestame grupi spetsiifilisusega.

Oleme välja töötanud ka esmaabikoolituse formaadid spetsiifilistele sihtrühmadele nagu näiteks esmaabi lasteasutuses, esmaabi spordiasutuses ja esmaabi ehitusel.

 

Meie koolitustel igav ei hakka.

Kasutame praktiliste ülesannetena rollimänge, simulatsioone, probleemõppe meetodeid, rühmatöid. Koolitaja kasutab koolitustel illustreeritud esitlust, elustamismannekeene (täiskasvanu ja lapsed), silikoonist traumade mulaaže, AED elustamisevahendit.

Esmaabikoolituse hind:

Esmaabi väljaõpe 16 akadeemilise tundi 70 € / inimene

Esmaabi täiendõpe 6 akadeemilist tundi 50 € / inimene

Esmaabi koolitus professionaalselt suunatud rühmale 8 akadeemilist tundi 60 € /inimene

Koolitused toimuvad nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Kirjuta meile ja leiame just sinu meeskonnale parima lahenduse.

Meie klientide tagasisided

Esmaabi õppus

Teine suund koolitustes, mida Tervishoiu Akadeemia pakub ja arendab, on esmaabiõppused, mis toimuvad välitingimustes ning on lavastatud tõetruult. Õppused on suunatud inimestele, kes on läbinud esmaabi väljaõppekursuse ning soovivad oma teadmised reaalses tegevuses, nö “põllul”, proovile panna. Õppustel mängivad “kannatanuid” reaalsed inimesed, samuti on kasutuses autovrakid, hooned, mulaažid, grimm, legendid jpm. Igale õppusele kirjutatakse eraldi stsenaarium.

Õppekavad

Tervishoiu Akadeemia täienduskoolitusasutusena lähtub järgmistest Eesti Vabariigi seadustest:

1. Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord, Vastu võetud 14.12.2000 nr 80 https://www.riigiteataja.ee/akt/23105

2. Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses, Vastu võetud 22.11.2018 nr 50

https://www.riigiteataja.ee/akt/127112018015

3. Täiskasvanute koolituse seadus, Vastu võetud 18.02.2015, RT I, 23.03.2015, 5

(jõustumine 01.07.2015) https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010

ning toetub järgmistele õppekavadele, mis on leitavad SIIT.

 

Tervishoiu Akadeemia OÜ Esmaabi välja- ja täiendõppe õppekavad uuendatakse ning täiendatakse kord viie aasta jooksul vastavalt ERC juhenditele (The European Resuscitation Council) ning kooskõlas EV seadustega (vt “Täiendkoolituste õppekorraldus”).

Kõik koolitajad on erakorralise meditsiini aktiivsed spetsialistid (kiirabi, haigla EMO, reanimobiil) ning läbivad igal aastal erialakoolitusi 60 tunni mahus. Selliselt tagatakse koolitajate järjepidev pädevus ning areng. Mitmed koolitajad on läbinud TLÜ Andragoogika õppetooli juures täiskasvanute koolitaja õppekavad. Tervishoiu Akadeemia põhikoolitajad täiendavad oma esmaabi õpetaja litsentsi Eesti Punase Risti juures iga 3 aasta järel.