Koolitused

Esmaabikoolitus

Tervishoiu Akadeemia kõige laiem valdkond on koolitused esmaabiteemadel.
Pakume esmaabiandjate väljaõpet, esmaabi täiendõpet ning süvendatud erakorralise esmaabi koolitusi. Viimased on suunatud tervishoiutöötajatele polikliinikutes, tervisekeskustes, hooldekodudes jne. Akadeemia on välja töötanud ka esmaabikoolituse formaadid spetsiifilistele sihtrühmadele nagu näiteks esmaabi lasteasutuses, esmaabi spordiasutuses ja esmaabi ehitusel.

Esmaabi õppus

Teine suund koolitustes, mida Tervishoiu Akadeemia pakub ja arendab, on esmaabiõppused, mis toimuvad välitingimustes ning on lavastatud tõetruult. Õppused on suunatud inimestele, kes on läbinud esmaabi väljaõppekursuse ning soovivad oma teadmised reaalses tegevuses, nö “põllul”, proovile panna. Õppustel mängivad “kannatanuid” reaalsed inimesed, samuti on kasutuses autovrakid, hooned, mulaažid, grimm, legendid jpm. Igale õppusele kirjutatakse eraldi stsenaarium.

Õppekavad

Tervishoiu Akadeemia täienduskoolitusasutusena lähtub järgmistest Eesti Vabariigi seadustest:

1. Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord, Vastu võetud 14.12.2000 nr 80 https://www.riigiteataja.ee/akt/23105

2. Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses, Vastu võetud 22.11.2018 nr 50

https://www.riigiteataja.ee/akt/127112018015

3. Täiskasvanute koolituse seadus, Vastu võetud 18.02.2015, RT I, 23.03.2015, 5

(jõustumine 01.07.2015) https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010

ning toetub järgmistele õppekavadele, mis on leitavad SIIT.

 

Tervishoiu Akadeemia OÜ Esmaabi välja- ja täiendõppe õppekavad uuendatakse ning täiendatakse kord viie aasta jooksul vastavalt ERC juhenditele (The European Resuscitation Council) ning kooskõlas EV seadustega (vt “Täiendkoolituste õppekorraldus”).

Kõik koolitajad on erakorralise meditsiini aktiivsed spetsialistid (kiirabi, haigla EMO, reanimobiil) ning läbivad igal aastal erialakoolitusi 60 tunni mahus. Selliselt tagatakse koolitajate järjepidev pädevus ning areng. Mitmed koolitajad on läbinud TLÜ Andragoogika õppetooli juures täiskasvanute koolitaja õppekavad. Tervishoiu Akadeemia põhikoolitajad täiendavad oma esmaabi õpetaja litsentsi Eesti Punase Risti juures iga 3 aasta järel.