Courses

First aid training

The broadest field of the Academy of Health Care is training in first aid.
We offer first aid training, in-service first aid training and in-depth emergency first aid training. The latter are aimed at healthcare professionals in outpatient clinics, health centers, nursing homes, etc. The Academy has also developed first aid training formats for specific target groups, such as first aid in a child care institution, first aid in a sports institution and first aid in construction.

First aid drills

The second direction in the training offered and developed by the Academy of Health is first aid training, which takes place outdoors and is faithfully staged. The exercises are aimed at people who have completed a first aid training course and want to test their knowledge in real activities, the so-called "field". Real people play "victims" in the exercises, as well as car wrecks, buildings, moles, make-up, legends, etc. A separate scenario is written for each exercise.

Curricula

Tervishoiu Akadeemia täienduskoolitusasutusena lähtub järgmistest Eesti Vabariigi seadustest:

1. Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord, Vastu võetud 14.12.2000 nr 80 https://www.riigiteataja.ee/akt/23105

2. Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses, Vastu võetud 22.11.2018 nr 50

https://www.riigiteataja.ee/akt/127112018015

3. Täiskasvanute koolituse seadus, Vastu võetud 18.02.2015, RT I, 23.03.2015, 5

(jõustumine 01.07.2015) https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010

ning toetub järgmistele õppekavadele, mis on leitavad SIIT.

 

Tervishoiu Akadeemia OÜ Esmaabi välja- ja täiendõppe õppekavad uuendatakse ning täiendatakse kord viie aasta jooksul vastavalt ERC juhenditele (The European Resuscitation Council) ning kooskõlas EV seadustega (vt “Täiendkoolituste õppekorraldus”).

Kõik koolitajad on erakorralise meditsiini aktiivsed spetsialistid (kiirabi, haigla EMO, reanimobiil) ning läbivad igal aastal erialakoolitusi 60 tunni mahus. Selliselt tagatakse koolitajate järjepidev pädevus ning areng. Mitmed koolitajad on läbinud TLÜ Andragoogika õppetooli juures täiskasvanute koolitaja õppekavad. Tervishoiu Akadeemia põhikoolitajad täiendavad oma esmaabi õpetaja litsentsi Eesti Punase Risti juures iga 3 aasta järel.